Uchwała Nr 4200/III/83/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok