Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Jubileusz 15-lecia Centrum Społecznego Rozwoju, 5-lecia Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz 20-lecia Programu Działaj Lokalnie, złożonej w dniu 5.03.2020 roku przez Centrum Społecznego Rozwoju.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Jubileusz 15-lecia Centrum Społecznego Rozwoju, 5-lecia Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz 20-lecia Programu Działaj Lokalnie”).