Mikołów, dnia 25.02.2020 r.
RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.02.2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 2 marca 2020 roku na godz. 1600 XXI Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wobec planów budowy linii kolei dużych prędkości przez Mikołów, w ramach inwestycji Port Solidarności Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.