Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Planowania Przestrzennego
pok. nr 3, parter, Rynek 16
tel.: 32 32 48 544, 32 32 48 560
e-mail: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219)

Wymagane dokumenty

Podpisany wniosek  zawierający wszystkie wymagane elementy określone przez wyżej wymienioną ustawę.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawyi termin załatwienia sprawy

  1. Złożenie do Rady Miejskiej Mikołowa - za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa - wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej.
  2. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca ma 14 dni na ich uzupełnienie.
  3. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Burmistrz Mikołowa publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z ogłoszeniem o sposobie i terminie składania do niego uwag.
  4. Uwagi do wniosku wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym samym terminie organ uzyskuje opinie oraz dokonuje uzgodnień z odpowiednimi instytucjami wskazanymi w ustawie.
  5. Rada Miejska Mikołowa podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ciągu 60 dni od dnia złożenia przez inwestora kompletnego wniosku (w uzasadnionych przypadkach - w ciągu maksymalnie 90 dni). 

Sposób przekazania informacji o sprawie

Burmistrz Mikołowa nie później niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską Mikołowa uchwały o ustaleniu lokalizacji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji przekazuje ją inwestorowi.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 15 ww ustawy skarga, o której mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może być wniesiona w terminie 30 dni od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym lub przekazania tej uchwały inwestorowi.