Mikołów, dnia 20.02.2020 r.
RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 25 lutego 2020 r. na godz. 1600 XX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2019.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031
c) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (45.000,-)
d) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (80.215,-)
e) udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40)
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-)
g) dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
h) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej
j) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha
k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Nowy Świat
l) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Podleskiej
m) nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
n) nadania nazwy ul. Łąkowa w Mikołowie
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie
p) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
r) wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu.