Uchwała Nr 4200/III/4/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań