Mikołów, dnia 06.12.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 17.XII.2019 r. na godz. 1600 XVIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XVI/19 oraz XVII/19.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2020–2031.

5. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice-1K wraz z otworem kierunkowym Bielszowice-2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na terenie miasta Mikołów;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031;
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
f) zmiany uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
h) zmiany uchwały nr XXV/561/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa;
i) nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe;
j) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022;
k) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
l) zmiany Statutu Jednostki Budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie;
m) nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu;
n) zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021;
o) aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów;
p) zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji;
r) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
s) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020;
t) czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
u) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów;
w) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2020 rok.

8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

12. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.