Mikołów, dnia 25.11.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 25.11.2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 2 grudnia 2019 roku na godz. 1500 XVII Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2031,
b) Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
c) zasad udzielania stypendiów dla studentów,
d) szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.