Mikołów, dnia 12.11.2019 r.
RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 19.11.2019 r. na godz. 1600 XVI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XIV/2019 i XV/2019.
4. Tematy wiodące:
- system ciepłowniczy,
- bezpieczeństwo w mieście.
5. Podjęcie apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finasowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
d) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
e) skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie;
f) zmiany uchwały nr IV/43/2019 RM Mikołowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu;
g) zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie;
h) przyjęcia Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów;
i) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.