RADA MIEJSKAMIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 17.09.2019 r. na godz. 1600 XIII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XII/2019.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie na 2019 rok;

  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;

  4. zmiany granic aglomeracji Mikołów;

  5. nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie;

  6. uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta;

  7. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa;

  8. nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

9. Wolne głosy.
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – SłomskaZgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.