Informacja

Rada Miejska Mikołowa nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji „Specjalnej Strefy Rewitalizacji” na podstawie art. 25 w/w Ustawy z dnia 9 października 2015 r., a możliwość skorzystania przez Gminę Mikołów z prawa pierwokupu, zgodnie z cyt. powyżej Ustawą, zostanie rozważona po podjęciu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanawiającej na rzecz Gminy Mikołów prawo pierwokupu nieruchomości zlokalizowanych w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 15, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 64
e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

Wniosek, należy podać numer działki.

Opłaty

Za zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji - 17,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.