Mikołów, dnia 19.08.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 27.08.2019 r. na godz. 1600 XII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr X i XI/2019.
4. Tematy wiodące:
a) sport i kultura;
b) realizacja programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (7.970,40 na monitornig systemu do pomiaru jakości powietrza);
d) zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie;
e) zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024;
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
g) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
h) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
i) nadania nazwy ulicy (ul. Długa);
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Michał Rupik

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.