Mikołów, dnia 2.08.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 2.08.2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 9 sierpnia 2019 roku na godz. 1600 XI Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.