Burmistrz Mikołowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Mikołów

I. Organ prowadzący publiczną szkołę, zespół szkolno-przedszkolny:
Gmina Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16

II. Nazwy i adresy szkół , zespołu szkolno-przedszkolnego, których konkurs dotyczy:
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie ul. ks. bpa Bandurskiego 1,
2) Szkoła Podstawowa Nr 5 im Gustawa Morcinka w Mikołowie ul. Katowicka 24,
3) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie - Mokre ul. Zamkowa 1,
4) Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mikołowie ul. Skalna 10

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2017.1597)

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole albo posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U.2018.1458 ze zm.);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.Dz.U.2018.931 ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.Dz.U.2019.263) - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4.Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w ust. 1pkt 2-11.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu

1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.Dz.U.2018.931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U.2018.1458 ze zm.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.2019.430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2018.1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które nie są zawarte w dokumentach wymienionych w punktach a) – o), a które kandydat zamieścił w swojej ofercie z własnej inicjatywy – dotyczy wszystkich podanych przez kandydata informacji o sobie wykraczających poza zakres informacji zawartych w dokumentach stanowiących obligatoryjny element oferty wymienionych w punktach a) – o).

2. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Poświadczam zgodność z oryginałem”, wraz z datą złożenia poświadczenia.

3. Jeżeli na składanych dokumentach znajduje się inne niż aktualne nazwisko kandydata – należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska.

V. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. IV ust. 1 lit. d-g, l, m.

VI. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA (nazwa placówki, której dotyczy) W MIKOŁOWIE” w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. na adres : Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 Biuro podawcze do godziny 15.30 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 15.30.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VIII. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mikołowa.

IX. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

X. Dodatkowych informacji odnośnie konkursu udziela Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Mikołów Rynek 16, telefon 32 3248418.

XI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

1.Administratorem danych osobowych kandydatów jest Burmistrza Mikołowa.
2.Dane kontaktowe Administratora: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów; tel. (32) 324-85-00; e-mail: um@mikolow.eu.
3.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych albo pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów – Inspektor Ochrony Danych, 43-190 Mikołów, Rynek 16, albo osobiście w p. 40a w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów, albo telefonicznie pod nr (32) 324-84-22, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane te są Administratorowi niezbędne do realizacji jego obowiązków określonych w przepisach prawa i dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
5.W zakresie danych osobowych kandydatów, które wg w/w przepisów nie są pracodawcy niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego podstawą ich przetwarzania jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje kandydatom prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u Administratora), członkowie komisji konkursowej, a także podmioty lub osoby świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie w zakresie danych służących do prowadzenia korespondencji (w przypadku korespondencji prowadzonej w postaci papierowej).
7.Dane osobowe kandydatów zawarte w ofercie przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania konkursowego, a po tym okresie:
- dokumenty osób niedopuszczonych do postępowania konkursowego lub niewybranych na kandydata na stanowisko dyrektora mogą zostać odebrane przez te osoby osobiście w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku postępowania konkursowego; po tym terminie dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone;
- dokumenty osób wybranych na kandydata na stanowisko dyrektora składane są do ich akt osobowych, których okres przechowywania do celów archiwizacji określają przepisy prawa pracy.
8.Dane osobowe kandydatów zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych dobrowolnie, o których mowa w pkt 5 przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane w pkt 7.
9.Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, prawo do żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
10.Kandydat posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy o ich ochronie.