MIKOŁOWA  RADA MIEJSKA Mikołów, dnia 10.05.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 506) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 21.05.2019 r. na godz. 1700 IX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Tematy wiodące:

a) działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego;

b) pomoc społeczna w tym przyjęcie:

1) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020;

2) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019;

3) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok;

4) sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2018 rok;

5) oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok;

 2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

 3. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

 4. ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;

 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie;

 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;

 7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
  2019-2024;

 8. maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
  w Mikołowie im. Tadeusza Więcka;

 9. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne głosy.


PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – SłomskaZgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.