Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze),
3. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8. znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz.224) – Prawo o aktach stanu cywilnego,
9. znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j.: Dz.U z 2017 r. poz. 682) – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy,
10. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 2096) – Kodeks postępowania administracyjnego
11. znajomość ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1044) – o opłacie skarbowej.

II. Dodatkowe:

1. ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2. sprawna umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
3. znajomość języka niemieckiego,
4. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowanie pism urzędowych,
5. atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego,
6. samodzielność, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność w mowie oraz piśmie, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. rejestracja urodzeń,
2. rejestracja zgonów,
3. migracja aktów stanu cywilnego,
4. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,
5. zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego,
6. bieżąca obsługa stron w zakresie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,
7. realizacja korespondencji zewnętrznej,
8. realizacja korespondencji elektronicznej,
9. praca w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
10. zamieszczanie danych w bazie PESEL związanych z rejestracją stanu cywilnego.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek przy ul. Karola Miarki 15,
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony – dokumentujące roczny staż pracy w administracji samorządowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. CV,
5. list motywacyjny,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
10. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami),
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie „Oferta na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 06.05.2019 r. do dnia 20.05.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.