Mikołów, dnia 5.04.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 16.04.2019 r. na godz. 1700 VIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Temat wiodący – oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez placówki przedszkolne i opiekuńcze, w tym placówki niepubliczne, prowadzące działalność na terenie miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.880 zł);
f) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości – Rynek 13;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja;
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej;
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie;
k) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
l) wsparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego;
m) zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;
n) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa;
o) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa.

6.
Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.