Mikołów, dnia 8.03.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 19.03.2019 r. na godz. 1700 VII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Temat wiodący:
- przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia Mikołowa,
- przedstawienie etapu procedury ustanowienia herbu Mikołowa.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
e) zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnienia szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołów w 2019 r.;
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 w Mikołowie.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.