Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. co najmniej 3-letni staż pracy (udokumentowany),
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
9. znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
10. znajomość kodeksu pracy.

II. Dodatkowe:

1. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
3. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
4. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5. znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych,
7. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
8. znajomość obsługi programu ZUS – płatnik, programu kadry-płace, elektronicznego obiegu dokumentów.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. rozliczanie składek PFRON,
2. naliczanie ryczałtów do umów o używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy,
3. opracowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty z zawartych umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od ww. umów oraz dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego (PIT 11),
4. weryfikacja dokumentów ZUS – WDR, KOA, Rp-7,
5. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
6. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i korygujących do ZUS,
7. przyjmowanie dokumentacji do archiwum, prowadzenie ewidencji przechowywanej i wypożyczanej dokumentacji archiwalnej, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, wydzielanie akt do brakowania oraz brakowanie i przekazywanie akt do zniszczenia,
8. prowadzenie spraw związanych z korespondencją Biura,
9. archiwizacja dokumentacji Biura,
10. sporządzanie sprawozdań do GUS i innych w zależności od potrzeb Biura.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16,
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony – dokumentujące 3 letni staż pracy,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. CV,
5. list motywacyjny,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
10. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami),
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 21.02.2019 r. do dnia 06.03.2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.