Mikołów, dnia 28.01.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 5.02.2019 r. na godz. 1700 V Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Temat wiodący – gospodarka wodno – ściekowa.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (57 140,-);
e) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020;
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów określanego jako Gniotek;
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 i przy ul. Spółdzielczej – teren nr 4 w Mikołowie;
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie;
i) nadania nazw ulicom (Lipcowa, Golfowa);
j) zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.