PN-2/2019

CZĘŚĆ 1: Usuwanie awarii elementów budynków, wykonanie drobnych remontów, konserwacji, przeglądu i kontroli rocznej stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i pomieszczeniach,  usuwanie awarii obiektów małej architektury na terenie szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.

CZĘŚĆ 2: Usuwanie awarii instalacji wod-kan, c.o. gazu wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i prób szczelności wewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych w budynkach szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.

CZĘŚĆ 3: Usuwanie awarii instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej wraz z wykonaniem pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności instalacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach szkół i przedszkoli Gminy Mikołów, a podlegających Gminie Mikołów.