Mikołów, dnia 11.01.2019 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na  22.01.2019 r. na godz. 1600 IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa , która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Temat wiodący – gospodarka odpadami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (45.000 zł);
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (79.420 zł);
e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty;
g) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów;
h) zmiany uchwały nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu;
i) zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich;
j) zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka.
9. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.