Mikołów, dnia 21.11.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 27.11.2018 r. na godz. 1600 II Sesję Rady Miejskiej Mikołowa , która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 1 ds. Samorządu;
b) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 2 ds. Budżetu;
c) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej;
d) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta;
e) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska;
f) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 6 ds. Społecznych;
g) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji ;
h) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 8 Rewizyjnej;
i) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji;
j) powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa – Komisji Nr 10 Szkód Górniczych;
k) zmian w budżecie na 2018 rok;
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.675,- zł);
m) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;
n) zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek z szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;
o) wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023;
p) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;
r) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019;
s) organizacji obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów.
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę  do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.