Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 16, I piętro, pokój nr 24
tel. (32) 324 85 56
e-mail: anna.chrzestek@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 
 • Uchwała nr V/68/2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oaz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mikołów, Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NPII.4131.1.119.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 03.04.2015 r.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • dokument potwierdzający dysponowanie pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.)
 • oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego sprzętu do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia i nie zadający im cierpienia
 • dokument potwierdzający możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku, gdy schwytane zwierzę jest okaleczone lub ranne
 • dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska
 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej wysokości 616,00 zł

Opłaty

za wydanie zezwolenia – 616,00 zł
za złożenie pełnomocnictwa (opoważnienia) – 17,00 zł
Opłatę należy wnieść gotówką (w kasie Urzędu Miasta) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Mikołów nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenie zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.