Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 2, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 76
e-mail: natalia.makowiec@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie podmiotu i obszaru działalności
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowej i zaległości w zapłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia – 616,00 zł
Opłatę należy wnieść gotówką (w kasie Urzędu Miasta) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Mikołów nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenie zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.