Mikołów, dnia 17.08.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 28 sierpnia 2018 r. na godz. 1700 XLV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w sołectwie Borowa Wieś, w budynku sołtysówki przy ul. Równoległej 2.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
1) kultura i sport,
2) polityka senioralna,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
-
przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2020" – druk nr 1;
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 2;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 3;
-
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł) – druk nr 4;
-
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100 000 zł) – druk nr 5;
-
przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 27– druk nr 6;
-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie – druk nr 7;
- zmiany uchwały nr VIII/134/2015 RM Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 8;
-
zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 RM Mikołowa z dnia 15.03.2016 r. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów – druk nr 9;
-
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 10;
-
określenia warunków formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 11;
-
zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 RM Mikołowa z dnia 26.04.2016 r. ws. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów – druk nr 12;
-
zmieniająca uchwałę nr XXI/501/2016 z dni 30.08.2016 r. ws. organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 13;
-
ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania – druk nr 14.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.