Adres: ul. Mieczysława Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów

Kierownik: Roman Naleśnik

Dane kontaktowe:

tel.: 32 226 25 51, 32 226 41 87
e-mail: zuk@zuk.mikolow.eu

strona www: www.zuk.mikolow.com.pl
strona BIP: https://zukmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek- piątek  od 700 do 1500

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie działa w formie jednostki budżetowej od 01 września 2013 r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXXII/762/2013 z dnia 25 czerwca 2013  r. Podlega Burmistrzowi Mikołowa. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miejską Mikołowa.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Usług Komunalnych określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań zakładu należy prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności :

a) letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników, placów,
b) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
d) wykonywanie remontów dróg i chodników,
e) administrowanie parkingami,
f) administrowanie szaletami,
g) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
h) prawidłowe utrzymanie składowiska odpadów komunalnych.

Statut Zakładu Usług Komunalnych