Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

III przetarg na sprzedaż działek nr 254/10, 266/10, 267/10, 268/10 przy ul. Zgody

Burmistrz Mikołowa

ogłasza III (trzecie) przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek położonych w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, stanowiących własność Gminy Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 577 jako użytek RV, ŁIV, arkusz mapy 2:

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

1.

254/10

906 m2

91.000 zł

9.100 zł

48MNU

tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

2.

266/10

983 m2

99.000 zł

9.900 zł

48MNU

3.

267/10

993 m2

100.000 zł

 

10.000 zł

48MNU, 46ZE

tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy oraz tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy

4.

268/10

795 m2

80.000 zł

8.000 zł

48MNU, 46ZE

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się 25 września 2017 r., drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się 4 grudnia 2017 r.,

Termin i miejsce przetargów

Przetargi odbędą się 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:

przetarg na sprzedaż działki nr 254/10 o godzinie 14.00

przetarg na sprzedaż działki nr 266/10 o godzinie 14.20

przetarg na sprzedaż działki nr 267/10 o godzinie 14.40

przetarg na sprzedaż działki nr 268/10 o godzinie 15.00

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, za każdą działkę osobno, do dnia 5 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 (w tytule przelewu należy podać numer działki).

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Opis nieruchomości

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, województwo śląskie, powiat mikołowski.

Mikołów graniczy ze stolicą województwa ¦ Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami i Wyrami.

Sołectwo Śmiłowice położone jest w północno-zachodniej części Mikołowa przy drodze krajowej DK44 (Mikołów ¦ Gliwice). W odległości ok. 2,5 km biegnie ul. Przelotowa DW 925, a w odległości ok. 7,00 km ¦ DK 81 Katowice-Cieszyn.

Dostęp przedmiotowych działek do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działki gminne nr  285/10, 253/10, 275/10, 286/10 wydzielone pod drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej do gminnej drogi publicznej - ul. Zgody, łączącej się z ul. Gliwicką w odległości ok. 400 m od działek.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niejednorodnych latach budowy, tereny niezabudowane, łąki, las, pola uprawne.

Podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności oraz obszar gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy tłoczni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji wraz z prawem wjazdu ze sprzętem na działkę nr 167/10 pasem gruntu szerokości 5 metrów i długości 67 metrów od ul. Tulipanów na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

2. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci wodociągowej a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

W dniu 5.04.2017 r. Spółka zrzekła się przysługujących jej ograniczonych praw rzeczowych do przedmiotowych działek i wyraziła zgodę na ich wykreślenie z powołanej księgi wieczystej. Wnioski o wykreślenie składane będą przy sprzedaży działek na rzecz osób wyłonionych w przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa działki o numerach 254/10, 266/10 określone są symbolem 48 MNU, natomiast działki o numerach 267/10, 268/10 określone są symbolem 48 MNU oraz w znikomej części, wzdłuż południowo-wschodniej granicy - symbolem 46ZE

Przeznaczenie terenu:

48 MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Użytkowanie podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o  niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działaności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

46ZE ¦ tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy.

Użytkowanie podstawowe: trwałe użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki, pastwiska, zieleń łęgowa, brak możliwości zabudowy,

Użytkowanie dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urządzenia infrastruktury technicznej.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1061, 2175).

¦ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 24.07.2017 r.

Ogłoszenie o przetargach publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargach

 

Załączniki

Zgody (532.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie przetargu działka 254 (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie przetargu działki 266 267 268 (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2018-02-09 09:23:37
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2018-02-09 09:25:23
Ostatnia zmiana:2018-04-16 08:20:03
Ilość wyświetleń:3687

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij