Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

II przetarg na sprzedaż działek nr 1504/206, 1505/206 przy ul. Na Wzgórzu

 

Burmistrz Mikołowa

ogłasza II (drugie) przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek położonych w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów, stanowiących własność Gminy Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00000495/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 861 jako użytek RV, N, arkusz mapy 6:

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

1504/206

0,0831 ha

83.100 zł

8.310 zł

2.

1505/206

0,0827 ha

82.700 zł

8.270 zł

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się 27 listopada 2017 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/483/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. działki określone są symbolem:

96MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Przeznaczenie podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła, sportu i rekreacji oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

Opis nieruchomości

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Leży na wschód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działki posiadają kształt zbliżony do trapezu. Wielkość i kształt działek pozwala na zabudowę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Obszar jest w miarę płaski, opadający w kierunku zachodnim.

Posiadają dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu.

Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości, z wyjątkiem sieci kanalizacyjnej. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

We wschodniej części działki nr 1504/206 i zachodniej części działki nr 1505/206 biegnie sieć energetyczna nn.

Termin i miejsce przetargów

Przetargi odbędą się 9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:

przetarg na sprzedaż działki nr 1504/206 o godzinie 14.00

przetarg na sprzedaż działki nr 1505/206 o godzinie 14.30

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, za każdą działkę osobno, do dnia 5 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 (w tytule przelewu należy podać numer działki).

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargach:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1061, 2175).

¦ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 19.09.2017 r.

Ogłoszenie o przetargach publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargach

 

Załączniki

1504.NaWzgórzu (407.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1505.NaWzgórzu (365.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygnięcie przetargu (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku (21.6kB) Zapisz dokument  
Informacja o wyniku (17.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2018-02-08 14:04:21
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2018-02-09 09:16:41
Ostatnia zmiana:2018-09-17 12:50:45
Ilość wyświetleń:4006

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij