Przejdź do treści

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości działki nr 3893/81 przy ul. konstytucji 3 Maja

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że: 

w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXIII/664/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1412/294/17 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja została przeznaczona do zbycia w formie bezprzetargowej działka nr 3893/81 o powierzchni 0,0296 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 oraz jednostce rejestrowej G.629 jako użytek B, położona w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja, obręb Mikołów, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1M/00015810/3.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. określona jest symbolem:

271 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Opis działki:

Działka położona w Mikołowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Dojazd i dojście do nieruchomości z ulicy Rybickiego poprzez działkę nr 915/81. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do trapezu. Obszar działki wznoszący się w kierunku zachodnim. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości pełne. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zapisanej  w księdze wieczystej Nr KA1M/00015810/3.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Cena brutto nieruchomości wynosi 39.741,30 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy) w tym podatek VAT w stawce 23% w kwocie 7.431,30 zł

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni, zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.BIP.mikolow.eu)

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu