Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż działki nr 1970/83 przy ul. Młyńskiej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 I  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki nr 1970/83 o powierzchni 0,0887 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00032923/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.703 jako użytek Ł IV, położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej, obręb Mikołów.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.          

Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczone prawo rzeczowe drogi na rzecz właściciela nieruchomości Mikołów wyk. 13 na wypadek sprzedaży działek nieruchomości Mikołów wyk. 13, wpisane dnia 17.02.1915 r.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

219(a)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

218(a)ZP – tereny parków i zieleńców, bez prawa zabudowy kubaturowej

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się  w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis działki:

Działka zlokalizowana jest w Mikołowie, w odległości do 1 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum administracyjnego miasta, przy ul. Młyńskiej. Dojazd i dojście do nieruchomości z ulicy Młyńskiej drogą lokalną. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Wielkość i kształt działki pozwala na zabudowę o charakterze mieszkaniowym. Obszar jest zróżnicowany, skarpy, rowy. Działka porośnięta roślinnością wysoką i niską. Utrudnienie w zagospodarowaniu działki poprzez podmakanie terenu i zróżnicowanie pionowe ukształtowania terenu, zieleń wysoką. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości pełne. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny niezagospodarowane.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 17.11.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%) od powierzchni 0,0615 ha  o zapisie planu 219(a)MN.

Część działki o powierzchni 0,0272 ha o zapisie planu 218(a)ZP jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00  zł (siedem tysięcy złotych) do dnia 12 stycznia 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

 Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

-  wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
-  odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
-  oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1061 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu