Przejdź do treści

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Inwestycji.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych  - Referacie Inwestycji.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  od dnia 1.01.2018r.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe budowlane,
 3. co najmniej 3-letni staż pracy w budownictwie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. dyspozycyjność,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku w tym pracy na wysokościach.

II. Dodatkowe:

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
2.przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3.umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania,
4. znajomość:

a) ustawy Prawo budowlane,b) ustawy o samorządzie gminnym,c) Kodeksu Postępowania Administracyjnego,d) ustawy Prawo zamówień publicznych,e)  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,f)  posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy.

5. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
6. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i  redagowania pism urzędowych,
7.umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z budową, z przebudową ( modernizacją) oraz remontami  obiektów budowlanych,
 2. przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do projektów remontowo- inwestycyjnych,
 3. ocena koncepcji oraz projektów budowlano-wykonawczych,
 4. współpraca z jednostkami projektowymi, kontrola spływu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z jej odbiorem, sprawdzeniem jej zgodności z wymaganiami oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej inwestycji,
 5. przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji i kosztorysów w powierzonym zakresie,
 6. nadzór techniczny nad realizacją zleconych wykonawcom zadań,
 7. sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonanie prac,
 8. współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych,
 9. przedkładanie na bieżąco  zwierzchnikom stanu realizacji  powierzonych zadań,

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16 oraz praca w terenie (obszar Gminy Mikołów),
 2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 4. praca przy monitorze ekranowym,
 5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych budowlanych
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 3. CV,
 4. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających 3-letni staż pracy w budownictwie (świadectwa pracy, zaświadczenia- jeżeli kandydat pracuje i nie zakończył stosunku pracy, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej itp.),
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

10.  Kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach- jeżeli kandydat takie posiada ( uprawnienia budowlane, kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów z odbytych szkoleń 

11.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),

12.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta  na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych- Referat Inwestycji".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 06.11.2017 r. do dnia 20.11.2017 r.  (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem  (32) 3248410.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu