Przejdź do treści

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. komunikacji rowerowej - 1/2 etatu

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. komunikacji rowerowej w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej.

Praca w wymiarze ½ etatu od dnia 1.01.2018

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie min. średnie techniczne
 3. co najmniej 3-letni staż pracy
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. dyspozycyjność,
 8. znajomość zagadnień z zakresu prawa ruchu drogowego, przygotowywania i realizacji inwestycji związanych z drogami publicznymi,
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

II. Dodatkowe:

1. Znajomość:

a) ustawy Prawo Budowlane,
b) ustawy o Samorządzie Gminnym,
c) Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
e) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f)  posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy.
g) umiejętność jazdy na rowerze i posiadanie roweru  z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy,
h)  znajomość topografii Mikołowa w tym przebiegu tras rowerowych.

2. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
3. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i  redagowania pism urzędowych,
4. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień
5. doświadczenie we współpracy ze środowiskami rowerowymi oraz praktykę przy projektach związanych z aktywnością mobilną.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kontrola tras rowerowych pod względem prawidłowości:

a) oznakowania,b) stanu technicznego,c) weryfikowania zagrożeń na trasach rowerowych,d) rozeznawanie potrzeb w zakresie budowy nowych tras rowerowych,e) weryfikacja dokumentacji uwzględniającej rozbudowę nowych oraz remonty istniejących  tras rowerowych,f) przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do projektów remontowo- inwestycyjnych w odniesieniu do istniejących i nowo powstających tras rowerowych,g) przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji i kosztorysów w zakresie tras rowerowych,h) nadzór techniczny nad realizacją zleconych wykonawcom zadań w odniesieniu do istniejących oraz nowo powstających tras rowerowych,i) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonanie prac,j) współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych,k) przedkładanie na bieżąco  zwierzchnikom stanu realizacji  powierzonych zadań,l) reprezentowanie Burmistrza  Miasta w zakresie współpracy ze środowiskami rowerowymi,m) opracowywanie dokumentów strategicznych, w tym planistycznych i finansowych z zakresu polityki rowerowejn) zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczących spraw rowerowycho)  przedstawianie opinii i uwag do prac zw. z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej,p) prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej miasta,q) udział w warsztatach i imprezach związanych z tematyką komunikacji rowerowej,r) współpraca z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,s) współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie komunikacji rowerowejt) uczestnictwo w realizacji projektów związanych z rozwojem sieci ścieżek rowerowych,u)  opracowywanie planów rzeczowych i finansowych do projektu budżetu miasta w zakresie budowy dróg rowerowych i usprawnień w ruchu rowerowym,v)  Współuczestniczenie w prowadzeniu przeglądów stanu oznakowania i stanu technicznego tras rowerowych.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16 oraz praca w terenie (obszar Gminy Mikołów),
 2. praca wymagająca przemieszczania się w terenie /w tym: samochodem i  na rowerze/,
 3. praca na jedną zmianę w wymiarze ½ etatu,
 4. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 5. praca  przy monitorze ekranowym,
 6. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 7. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 8. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902  z późn. zmianami).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 3. CV,
 4. list motywacyjny
 5. pisemna koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Mikołowie z uwzględnieniem obecnie istniejącej,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających 3-letni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia -jeżeli kandydat pracuje i nie ma zakończonego stosunku pracy).
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10.  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

11.  Kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, kopie dokumentów z odbytych szkoleń 

12.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),

13.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta  na stanowisko  podinspektora  ds. Komunikacji Rowerowej w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych- Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej ½ etatu".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 6.11.2017 r.  do dnia 20.11.2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem  (32) 3248410.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu