Przejdź do treści

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 966/17 przy ul. Piaskowej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLV/918/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Piaskowej, obręb Borowa Wieś oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1324/206/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Piaskowej, została przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej działka nr 966/17 o powierzchni 0,0183 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00061281/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G.1038 jako użytek dr, arkusz mapy 2, położona w Mikołowie przy ul. Piaskowej, obręb Borowa Wieś, stanowiąca własność Gminy Mikołów,

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004 r. określona jest symbolem:

8(a)MR ─ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

K5L1/2 ─ droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe.

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Piaskowej, obręb Borowa Wieś w odległości ok. 10 km w kierunku północno-zachodnim od centrum administracyjnego miasta i dworca PKP. Posiada kształt nieregularny, obszar płaski. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z uwagi na wydłużony kształt i wielkość działka nie nadaje się samodzielnie do zabudowy.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 20.258,10 zł, w tym: cena gruntu 16.470,- zł oraz 23% podatku od towarów i usług VAT w kwocie 3.788,10 zł.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zmianami), sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu