Przejdź do treści

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Praca w wymiarze ½  etatu   po rozstrzygnięciu wyniku naboru nie wcześniej niż od dnia 13 listopada 2017 roku.

 Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,2. wykształcenie wyższe,3. co najmniej 4-letni  udokumentowany staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy)4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,5. nieposzlakowana opinia,6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,7. dyspozycyjność,8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,9. rzetelność,10. odpowiedzialność,11.  umiejętność pracy pod presją czasu,12. doświadczenie w zakresie pracy z osobami  niepełnosprawnymi przedstawione  w liście motywacyjnym.

II. Dodatkowe:

  1. Predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: komunikatywną, życzliwą, samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, oraz posiadać  umiejętność pracy  i kontaktów  z osobami niepełnosprawnymi. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) analizowanie potrzeb i działań mających na celu umożliwienie pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów.2) współpraca z podmiotami  i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych.3) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osób  z niepełnosprawnościami4) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.5) Inicjowanie działań mających na celu powstanie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.6) Udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami,7) Inne zadania  służbowe zlecone przez przełożonych.   

 IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16 oraz praca w terenie,2. praca na jedną zmianę w wymiarze ½ etatu,3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,4. praca przy monitorze ekranowym i w terenie,5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm. ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu we wrześniu  2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty:


1) kserokopia dyplomu  ukończenia   studiów wyższych,2) kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,3) CV,4) list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z pracą z osobami niepełnosprawnymi,5) kserokopie dokumentów potwierdzających 4-letni staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy),6) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych  na najbliższe lata w Gminie Mikołów,7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,8) oświadczenie napisane przez kandydata  o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,10) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
11) kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,  jeżeli kandydat  takie posiada (np. kopie dokumentów z odbytych szkoleń, zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej),12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),13) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnośćiami  na ½ etatu”

Termin składania i przesyłania ofert od dnia  17 października  2017 r.  do dnia
30  października 2017 r.
 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta  pod numerem  (32) 3248410.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu