Przejdź do treści

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 1970/83 przy ul. Młyńskiej.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości, że:

w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXII/649/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1342/224/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 1970/83 o powierzchni 0,0887 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KA1M/00032923/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.703 jako użytek Ł IV, położona w Mikołowie przy ul. Młyńskiej, obręb Mikołów.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczone prawo rzeczowe drogi na rzecz właściciela nieruchomości Mikołów wyk. 13 na wypadek sprzedaży działek nieruchomości Mikołów wyk. 13, wpisane dnia 17.02.1915 r.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. określona jest jako:
219(a)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)218(a)ZP – tereny parków i zieleńców, bez prawa zabudowy kubaturowej

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się  w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis działki:

Działka zlokalizowana jest w Mikołowie, w odległości do 1 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum administracyjnego miasta, przy ul. Młyńskiej. Dojazd i dojście do nieruchomości z ulicy Młyńskiej drogą lokalną. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Wielkość i kształt działki pozwala na zabudowę o charakterze mieszkaniowym. Obszar jest zróżnicowany, skarpy, rowy. Działka porośnięta roślinnością wysoką i niską. Utrudnienie w zagospodarowaniu działki poprzez podmakanie terenu i zróżnicowanie pionowe ukształtowania terenu, zieleń wysoką. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości pełne. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny niezagospodarowane.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%) od powierzchni 0,0615 ha o zapisie planu 219(a)MN.

Część działki o powierzchni 0,0272 ha o zapisie planu 218(a)ZP jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu