Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż nieruchomości działki nr 1619/178 przy ul. ks. Górka 46

BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46, składającej się z działki nr 1619/178 o powierzchni 0,0758 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00056688/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.216 jako użytek Bi, karta mapy 1, na której usytuowany jest budynek wielofunkcyjny.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Opis nieruchomości zabudowanej:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dwóch kierunków od ulicy ks. Górki i z ulicy Chudowskiej. Stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 295,66 m2, ostatnio użytkowanym jako placówka medyczna (przychodnia lekarska), miejscowe utwardzenia na gruncie oraz zieleń. Budynek wybudowany około 1880 roku w technologii tradycyjnej murowanej, z częściowym podpiwniczeniem o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym. W budynku na parterze mieściły się pomieszczenia przychodni lekarskiej (gabinety, pokoje zabiegowe, pomieszczenia socjalne, korytarze, rejestracje oraz toalety). Na poddaszu pierwotnie występowały pomieszczenia strychowe i mieszkalne. Budynek ze względu na swój stan techniczny oraz brak spełniania warunków technicznych dla placówek medycznych został wyłączony  z użytkowania. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Instalacje odłączone, częściowo zdekompletowane (brak pieca  i pompy). Nieruchomość wymaga kapitalnego remontu.

Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną i energetyczną.

W związku z tym nabywca ustanowi na działce nr 1619/178 nieodpłatną, na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4, polegającą na prawie utrzymania na tej działce, pod jej powierzchnią sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz dostępu do nich w celu usuwania awarii, przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów  i modernizacji.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/150/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. nieruchomość określona jest jako:
1PU – tereny produkcyjno-usługowePodstawowe zagospodarowanie terenu to zabudowa produkcyjno-usługowa, usługowa, obiekty produkcyjne wraz  z przynależnym zagospodarowaniem terenuDopuszczalne przeznaczenie terenu: składy, magazyny, handel hurtowy za wyjątkiem składów i magazynów materiałów sypkich i pylącychK1Z1/2 – ulica zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 22 mK3Z1/2 – odcinek drogi zbiorczej, szerokość w liniach rozgraniczających 22 m.

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 08.09.2017 r.

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług vat.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) do dnia 8 listopada 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
-  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania  w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem budynku – Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 tel. (32) 32 42 600.

11. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014, poz.1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16,  tel. (032)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu