Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 7/76 nieruchomości w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4 działka 10/25

BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udział wynoszący 7/76 w prawie własności nieruchomości, położonej w Cieszynie, przy ul. Gołębiej 4, obręb 29,  składającej się z działki nr 10/25 o powierzchni 0,1267 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zapisanej w księdze wieczystej Nr BB1C/00081427/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz jednostce rejestrowej G.83 jako użytek B, stanowiący własność Gminy Mikołów.

Dział III księgi wieczystej zawiera ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym – dotyczy działu II – nieujawnionych spadkobierców

Dział IV księgi wieczystej zawiera hipotekę przymusową zwykłą w wysokości 8,19 zł na rzecz Skarbu Państwa. Hipoteka z 1% odsetkami od dnia 30.11.1971 r., z tytułu kosztów remontu kapitalnego budynku. Hipotece tej służy ustawowe pierwszeństwo na równi ze zobowiązaniami ciążącymi na tej nieruchomości.

Opis nieruchomości zabudowanej:

Nieruchomość położona jest w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4. Składa się z działki  nr 10/25 o powierzchni 0,1267 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 240 m2. Budynek został wzniesiony około 1850 roku w technologii tradycyjnej murowanej, całkowicie podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem mieszkalnym. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Obiekt jest w złym stanie technicznym, uległ w znacznej mierze pożarowi. Aktualnie obowiązuje zakaz wstępu do wnętrza budynku z uwagi na duże prawdopodobieństwo zawalenia. Teren nieużytkowany. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na stopień zużycia (przyspieszając jego pogorszenie) i wskazuje na konieczność dokonania niezbędnych nakładów remontowych.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Gołębiej, jednakże wjazd z tego kierunku jest niezorganizowany.

Dostęp drogowy do przedmiotowej działki odbywa się z kierunku wschodniego, poprzez działkę 10/26 zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 27 przy ulicy Haźlaskiej.

Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna teren, na którym położona jest nieruchomość posiada oznaczenie:

D8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Budynek przy ul. Gołębiej 4 w Cieszynie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 08.09.2017 r.

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług vat.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia 8 listopada 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr  65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:
- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania  w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014, poz.1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16,  tel. (032)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu