Przejdź do treści

Październik 2017

- projekt uchwały nr 116/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

- projekt uchwały nr 126/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzanych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

- projekt uchwały nr 128/2017 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

- projekt uchwały nr 119/2017 w sprawie uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku"

- projekt uchwały nr 120/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 121/2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 124/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego

- projekt uchwały nr 125/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej

- projekt uchwały nr 122/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

- projekt uchwały nr 123/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

- projekt uchwały nr 127/2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie  

- projekt uchwały nr 128/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

- projekt uchwały nr 129/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 131/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2018-2022

- informacja Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie dot. gospodarki mieszkaniowej gminy Mikołów za okres styczeń - wrzesień 2017

- projekt uchwały nr 132/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 

- informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których omawiane będą poszczególne projekty uchwał

Zmiany załączników dokumentu