Przejdź do treści

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci działki nr 2446/83, 2445/83, 2448/50, 2450/53 przy ul. Młyńskiej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIII/523/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1408/290/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicach Młyńskiej i bpa Władysława Bandurskiego  została przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mikołów, położona w Mikołowie przy ul. Młyńskiej u zbiegu z ulicą bpa Wł. Bandurskiego, obręb Mikołów, o łącznej powierzchni 0,0662 ha, arkusz mapy 11, składająca się z działek:

Nr działki

Powierzchnia

Nr rej. gruntów/ użytek

Nr księgi wieczystej

2446/83

0,0232 ha

G.625 Bi

KA1M/00048242/0

2445/83

0,0056 ha

G.625 Bp

KA1M/00048242/0

2448/50

0,0316 ha

G.783 Bi

KA1M/00000363/6

2450/53

0,0058 ha

G.720 Bi

KA1M/00000677/0

Działy III i IV ksiąg wieczystych KA1M/00048242/0 oraz KA1M/00000677/0 wolne są od wpisów.

W Dziale III księgi wieczystej KA1M/00000363/6 wpisano ograniczone prawa związane z inną nieruchomością:

- uprawnienia drogowe dla każdorazowego właściciela nieruchomości Nr 50 Mikołów,

- prawo używania wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 11 Mikołów,

- prawo używania wodociągu dla właściciela nieruchomości Nr 16 (10) Mikołów,

- prawo wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 16 (10) Mikołów,

- uprawnienia wodne i prawo wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 11 Mikołów,

oraz ograniczone prawo rzeczowe tj. prawo do wodociągu.

Wszystkie ograniczone prawa przeniesiono do współodpowiedzialności z Tomu XIV wykazu 274 dnia 3 września 1931 r.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

Grunt jest wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na okres 10 lat tj. do 21 stycznia 2026 r. z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy, urządzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym, rampy i punktów oświetleniowych.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2.483,37 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług VAT.

Czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT płatny jest z dołu w terminach kwartalnych każdego roku.

 

Nieruchomość objęta zamiarem zbycia jest nieprzerwanie dzierżawiona przez okres ponad 10 lat przez osobę, która ją zabudowała budynkiem handlowym na podstawie stosownych zezwoleń.

Dzierżawcy gruntu przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie budynku.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolami:

dla działek 2446/83, 2448/50, 2450/53

221MW/MN ̶ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto),

dla działki 2445/83

221MW/MN ̶ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto),

K31Z1/2 ̶ droga zbiorcza obszarowa, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ulicy Młyńskiej u zbiegu z ulicą bpa Władysława Bandurskiego. Dojazd i dojście do nieruchomości bezpośrednio z ul. Młyńskiej. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni 0,0662 ha, na których zlokalizowany jest parterowy pawilon handlowy wraz z dojściem o nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych. Do pawilonu doprowadzone są przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Niezabudowaną część działki przecinają sieci uzbrojenia terenu ̶ kanalizacja, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, kable energetyczne.

Pawilon handlowy składa się z 17 modułów kiosku typu ARBI oraz jednego skrajnego, niepełnego modułu. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii szkieletu stalowego wypełnionego elementami blokowymi ze styropianu, a w części ze ścianami zewnętrznymi w technologii „Thermomur”. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta papą. Stropy podwieszane pod dachem. Elewacja częściowo ocieplona styropianem, całość otynkowana. Na posadzkach w całości płytki ceramiczne. Drzwi wejściowe z tworzywa i metalowe, przeszklone. Okna stalowe i z PCV.

Łączna powierzchnia użytkowa pawilonu wynosi 232,26 m2. Układ funkcjonaly pawlonu:

1. zakład fryzjerski – powierzchnia użytkowa 58,92 m2,

2. sklep spożywczy - powierzchnia użytkowa 173,34 m2.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 578.078 zł, w tym:

- wartość nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 488.078 zł,

- cena sprzedaży gruntu wynosi 90.000 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) i według wynikającej z nich stawki podatku VAT.

Na podstawie art. 37 ust. 3a pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz osoby, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę lub zabudowa została zalegalizowana.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu