Przejdź do treści

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mikołów

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mikołów

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  po rozstrzygnięciu wyniku naboru nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2017 roku.

 Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. co najmniej 3-letni  udokumentowany staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy)

4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

5. nieposzlakowana opinia,

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. dyspozycyjność,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

9. rzetelność,

10. odpowiedzialność,

11.  umiejętność pracy pod presją czasu

12.  znajomość:

· ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.2017 poz. 1257)

· ustawy o ewidencji ludności (tj. 2017 poz. 657)

· ustawy o dowodach osobistych,(tj. 2017 poz. 1464)

 

II. Dodatkowe:

1.  udokumentowany staż pracy w  administracji minimum rok

2.  predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: komunikatywną, życzliwą, samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres,

3. umiejętność pracy w zespole. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wymeldowania, zameldowania z pobytu stałego i czasowego,
 2. przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną w ustawowym terminie wniosków o wydanie dowodu osobistego do Rejestru Dowodów Osobistych,
 3. udostępnianie danych z prowadzonych rejestrów: rejestr mieszkańców, rejestr zamieszkania cudzoziemców, rejestr dowodów osobistych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowań na pobyt stały i czasowy, wymeldowań z pobytu stałego i czasowego, weryfikacja, rejestracja danych                           w rejestrze PESEL,
 5. przyjmowanie, rejestracja, wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów,
 6. przygotowywanie statystyk, informacji dotyczących liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy,
 7. wykonywanie zadań wynikających z  instrukcji kancelaryjnej,
 8. odbiór oraz dostarczanie  korespondencji w  wersji papierowej z/do głównego budynku Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16,
 9. odbiór korespondencji i wysyłka korespondencji w systemie PROTON,
 10. prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
 11. przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 12. wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z poleceń  przełożonego.

.

 IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, ul. K. Miarki 15,

2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,

3. obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

4. praca przy monitorze ekranowym,

5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,

6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,

7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu   2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu  ukończenia   studiów

2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

3. CV,

4. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających 3-letni staż pracy(zaświadczenia, świadectwa pracy) ,

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie napisane przez kandydata  o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

10. kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,  jeżeli kandydat  takie posiada (np. kopie dokumentów z odbytych szkoleń, zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej)  

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),

12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta  na stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mikołów".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia  1 września    2017 r.  do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).
Oferty, które wpłyną po terminie  do Urzędu Miasta będą nieczytelne  lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych  dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania,  będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu  nie będą powiadamiane, natomiast będą  mogły  uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane  z procedurą  naboru udzielane będą
w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta  pod numerem  (32) 3248410.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu