Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż działki 2498/48 przy ul. Jodłowej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 I  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki nr 2498/48 o powierzchni 0,0061 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00018918/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.676 jako użytek B, położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej, obręb Mikołów.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

182 MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Jodłowej, w odległości około  1 km od centrum administracyjnego miasta i dworca PKP. Dojazd i dojście do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Jodłowej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Wielkość i kształt nieruchomości pozwala na zabudowę o charakterze usługowym. Obszar jest w miarę równy, płaski. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości pełne. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Na działce znajduje się kiosk typu Domek Blaszany Yardmaster o powierzchni użytkowej 26,3 m2, wykonany nakładem dotychczasowego dzierżawcy na fundamencie żelbetowym: ściany nośne konstrukcji szkieletowej, osłony z blachy falistej, elewacja częściowo osłonięta panelami z PCV, posadzka – wylewka betonowa, wykładzina dywanowa, drzwi stalowe, okratowane, dach konstrukcji drewnianej, pokryty papą, instalacje: elektryczna.

Dotychczasowemu dzierżawcy gruntu przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na wykonanie kiosku.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 17.07.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.300,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych), w tym wartość nakładów poczynionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 4.380,00 zł.

Z wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie wyodrębniona osiągnięta w przetargu cena gruntu.

Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług vat.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.300,00  (tysiąc trzysta złotych) do dnia 26 września 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

 Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
-  nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1061 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu