Przejdź do treści

II przetarg na sprzedaż działki nr 1557/75 przy ul. Krakowskiej

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 II  przetarg ustny ograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1557/75 o powierzchni 0,0079 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Krakowskiej, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.832 jako użytek B oraz w księdze wieczystej KA1M/00058318/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. nieruchomość określona jest jako:

117(a)UC -  tereny usług centrotwórczych (brutto)

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Krakowskiej. Działka stanowi nieruchomość gruntową, niezabudowaną. Jest położona na terenie płaskim, kształt regularny. Posiada dostęp do pełnego uzbrojenia (w, ks, t, g) – w drodze, sieć energetyczna eNN w granicy działki. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych tj. nr 1166/75, 883/75 i 1558/75.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 24.03.2017 r. w dniu 25 maja 2017 r. przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 10.30 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 31 sierpnia 2017 r. w pokoju 16  Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 – zgłoszą swoje uczestnictwo, okażą dokument tożsamości oraz złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność a także akceptują warunki i przedmiot przetargu.

Lista osób, które spełniają warunki przetargu przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów w dniu 1 września 2017 r.

Wadium w pieniądzu w wysokości 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych) wpłacają osoby zakwalifikowane do przetargu, do 5 września na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1061 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu