Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż działek 2595/21,1706/31 przy ul. Bluszcza

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 I  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza, obręb Mikołów, składającej się z działek nr:

- działka nr 2595/21 o powierzchni  0,0263 ha, zapisana  w księdze wieczystej nr KA1M/00057312/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.888 jako użytek Bi,

- działka nr 1706/31 o powierzchni  0,0039 ha, zapisana  w księdze wieczystej nr KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.634 jako użytek Tr.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

167 MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się  w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Bluszcza, w odległości około 1 km od centrum administracyjnego miasta i dworca PKP. Dojazd i dojście do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Bluszcza. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Wielkość i kształt nieruchomości pozwala na zabudowę     o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Obszar jest w miarę równy, płaski. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości pełne. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Poprzez obszar nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami utrudniające zagospodarowanie.

Obiekty stałe należy lokalizować w odległości min. 3 m od istniejącej kanalizacji, a obiekty małej architektury w tym ogrodzenia min. 1,5 m. Na trasie istniejącej kanalizacji nie należy prowadzić zasadzeń (drzew, krzewów).

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 14.07.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) do dnia 5 września 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
-  nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1061 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu