Przejdź do treści

Przedszkole nr 1

ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 22 96
dyrektor: mgr Beata Biskupiak
e-mail: p1mikolow@op.pl

strona www:  https://p1mikolow.edupage.org/

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Mikołów i przez rodziców opłacających pobyt dziecka w placówce. Bezpośredni nadzór nad przedszkolem sprawuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

  • dbaniu o wszechstronny rozwój dzieci, wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole,
  • umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe