Przejdź do treści

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1345/206 w rejonie ul. Braterskiej i Na Wzgórzu

Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 1345/206 o powierzchni 0,1444 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 625 jako użytek RIVb, położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 6 czerwca 2017 r.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu ( według ewidencji gruntów przy ul. Na Wzgórzu), w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Leży na wschód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działka posiada kształt prostokąta.  Posiada dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną drogową o nawierzchni gruntowej.

Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek, w stronę południową przebiega gazociąg średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz. U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ─ minimalna odległość od gazociągu 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/483/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. określona jest symbolem:

111MNU ─ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi 100.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 6 września 2017 r. o godz.15.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

─ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

─ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

─ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10.000 zł do dnia 31 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

─ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,

─ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

─ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ─ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

─ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

─ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

─ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

─ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

─ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1061 i 2175).

─ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

─ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

─ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

─ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

─ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 13.03.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu