Przejdź do treści

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych przy ul. Zgody

Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek położonych w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, stanowiących własność Gminy Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 577 jako użytek RV, karta mapy 2: 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

270/10

748 m2

75.000 zł

7.500 zł

48MNU 

tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

2.

271/10

901 m2

90.000 zł

9.000 zł

48MNU

3.

272/10

901 m2

90.000 zł

9.000 zł

48MNU

4.

273/10

788 m2

79.000 zł

7.900 zł

48MNU

5.

274/10

814 m2

82.000 zł

8.200 zł

48MNU

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się 29 maja 2017 r.

Opis nieruchomości

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, województwo śląskie, powiat mikołowski. 

Mikołów graniczy ze stolicą województwa ─ Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami i Wyrami.

Sołectwo Śmiłowice położone jest w północno-zachodniej części Mikołowa przy drodze krajowej DK44 (Mikołów ─ Gliwice). W odległości ok. 2,5 km biegnie ul. Przelotowa DW 925, a w odległości ok. 7,00 km ─ DK 81 Katowice-Cieszyn.

Dostęp przedmiotowych działek do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działki gminne nr  285/10, 253/10, 275/10, 286/10 wydzielone pod drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej do  gminnej drogi publicznej -  ul. Zgody,  łączącej się z ul. Gliwicką w odległości ok. 400 m od działek.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niejednorodnych latach budowy, tereny niezabudowane, łąki, las, pola uprawne.

Podłączenia działek do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Przez działki przebiega kanalizacja ks 200: w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części działki nr 270/10, wzdłuż jej granicy oraz w południowo-wschodniej części, wzdłuż granicy działek nr 271/10, 272/10, 273/10, 274/10.

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

1. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności oraz obszar gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy tłoczni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji wraz z prawem wjazdu ze sprzętem na działkę nr 167/10 pasem gruntu szerokości 5 metrów i długości 67 metrów od ul. Tulipanów na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

2. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci wodociągowej a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

 

 

W dniu 5.04.2017 r. Spółka zrzekła się przysługujących jej wymienionych w pozycji 1 ograniczonych praw rzeczowych do działek w zakresie obszaru gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni oraz  doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni  a także jej  przyszłej eksploatacji  wraz z prawem wjazdu ze sprzętem pasem gruntu sze. 5 m i długości 67 m od ul. Tulipanów oraz  pasa gruntu o szerokości 6 m na całej długości służebności w celu poprowadzenia robót w zakresie budowy sieci wodociągowej, a także jej przyszłej eksploatacji i wyraziła zgodę na ich wykreślenie z powołanej księgi wieczystej. Wnioski o wykreślenie składane będą przy sprzedaży działek na rzecz osób wyłonionych w przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa działki oznaczone numerami 270/10, 271/10, 272/10 273/10, 274/10, określone są symbolem 48 MNU ─ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Użytkowanie podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o  niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3. 

Termin i miejsce przetargów 

Przetargi odbędą się 4 września 2017 r.  w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:

przetarg na sprzedaż działki nr 270/10 o godzinie 14.00

przetarg na sprzedaż działki nr 271/10 o godzinie 14.20

przetarg na sprzedaż działki nr 272/10 o godzinie 14.40

przetarg na sprzedaż działki nr 273/10 o godzinie 15.00

przetarg na sprzedaż działki nr 274/10 o godzinie 15.20

─ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

─ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

─ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, za każdą działkę osobno, do dnia 31 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 (w tytule przelewu należy podać numer działki).

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

─ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,

─ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

─ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ─ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

─ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

─ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

─ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

─ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

─ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1061, 2185)).

─ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

─ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

─ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

─ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

─ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 27.03.2017

Ogłoszenie o przetargach publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargach

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu