Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż nieruchomości działki nr 1588/42 przy ul. Św. Wojciecha

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza

 

 I  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1588/42 o powierzchni 0,0163 ha, położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.897 jako użytek B oraz w księdze wieczystej KA1M/00058529/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, zawartą do 31 października 2017 r. z wydzierżawiającym – Gminą Mikołów, czyli zbywcą. Nowy nabywca wejdzie w prawa wydzierżawiającego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/644/2006 z dnia 24.01.2006 r. nieruchomość określona jest jako:

A37UC/MW – tereny usług centrotwórczych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
z dominacją usług centrotwórczych (brutto)

A51Kp – tereny komunikacji pieszej z warunkowym dostępem ruchu samochodowego

K26L1/2 – ulica lokalna do adaptacji. Szer. w liniach rozgraniczających 15m.

W/w działka położona jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej – bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich. Działka leży w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków (nr 683/66). Na terenie strefy wszystkie projekty w świetle prawa budowlanego należy uzgodnić i zatwierdzić u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha. Działka stanowi nieruchomość gruntową, niezabudowaną. Jest położona na terenie płaskim, kształt regularny, niezabudowana, w całości pokryta nawierzchnią z kostki brukowej. Posiada dostęp do uzbrojenia: sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa – w granicy, kanalizacja sanitarna – w bezpośrednio przylegającej drodze. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, o nawierzchni asfaltowej od  ul. św. Wojciecha. 

Dla  w/w działki została wydana Decyzja Starosty Mikołowskiego Nr 734/2014 z dnia 29.07.2014 r.  dotyczącą pozwolenia na budowę zadaszenia ogródka-tarasu przy lokalu małej gastronomii („Naleśnikarni”) oraz wykonanie drzwi w ścianie budynku w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha 16.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 31.03.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00  zł (dziesięć tysięcy złotych) do dnia 11.07.2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1061 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu