Przejdź do treści

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła Rynek Talentów 2”

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. „Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła Rynek Talentów 2”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła Rynek Talentów 2”, złożonej w dniu 19.05.2017 roku przez Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Stowarzyszenie Kobiece Skrzydła Rynek Talentów 2”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu