Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż nieruchomości działek nr 1720/109, 527/109 przy ul. Fitelberga

Burmistrza Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1102 ha, składającej się z działek nr 1720/109 i 527/109, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00058994/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie  oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 409 jako użytek B-RIVa oraz Bi, położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga, obręb Mokre, karta mapy 6.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.          

Działy III i IV księgi wieczystej  wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie, obrębie Mokre, w peryferyjnej części miasta przy ul. Fitelberga. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa usługowo-przemysłowa, tereny składów, magazynów, tereny pół uprawnych i łąk, kolej oraz zabudowa mieszkaniowa.

Ulica Fitelberga jest w części drogą wewnętrzną gminną, w części stanowi drogę publiczną gminną. Dochodzi do drogi publicznej krajowej-ul. Cieszyńskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, posiada regularny kształt, jest niezabudowana, wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej granicy jest ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności gminy).

W zasięgu 50 m posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca ustanowi na nieruchomości służebność, polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerami 1545/109 oraz 1546/109.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.12.2004 r.  nieruchomość określona jest symbolami:

działka 527/109 6RU ─ tereny obsługi rolnictwa,

działka 1720/109 6RU, 317KK ─ tereny obsługi rolnictwa, tereny komunikacji kolejowej.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi 60.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

─ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
─ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
─ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 6.000 zł do dnia 1 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

─ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,
─ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
─ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ─ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

─ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
─ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
─ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

─ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
─ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 1061 i 2175).
─ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
─ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
─ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
─ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
─ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 13.03.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu