Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż nieruchomości działek nr 277/10,278/10, 279/10, 280/10, 281/10, 282/10 przy ul. Zgody

Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek położonych w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, stanowiących własność Gminy Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 577 jako użytek RIVb, RV, karta mapy 2:

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

277/10

807 m2

107.000 zł

10.700 zł

48MNU

2.

278/10

1828 m2

233.000 zł

 

23.300 zł

48MNU, 49MN tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

3.

279/10

1495 m2

198.000 zł

19.800 zł

48MNU, 49MN

4.

280/10

1229 m2

163.000 zł

16.300 zł

48MNU, 49MN

5.

281/10

1145 m2

152.000 zł

15.200 zł

48MNU, 49MN

6.

282/10

1230 m2

151.000 zł

15.100 zł

48MNU, 49MN

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Opis nieruchomości

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Zgody, obręb Śmiłowice, województwo śląskie, powiat mikołowski. 

Mikołów graniczy ze stolicą województwa ─ Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami i Wyrami.

Sołectwo Śmiłowice położone jest w północno-zachodniej części Mikołowa przy drodze krajowej DK44 (Mikołów ─ Gliwice). W odległości ok. 2,5 km biegnie ul. Przelotowa DW 925, a w odległości ok. 7,00 km ─ DK 81 Katowice-Cieszyn.

Dostęp przedmiotowych działek do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działki gminne nr  285/10, 253/10, 275/10, 286/10 wydzielone pod drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej do gminnej drogi publicznej -  ul. Zgody,  łączącej się z ul. Gliwicką w odległości ok. 400 m od działek.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niejednorodnych latach budowy, tereny niezabudowane, łąki, las, pola uprawne.

Podłączenia działek do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Przez działki przebiegają następujące sieci:

- kanalizacja ks 200:

- w południowej granicy działek nr 278/10,  279/10, 280/10, 281/10 oraz w południowej i wschodniej części działki 282/10. Ponadto wzdłuż wschodniej granicy działki nr 282/10 biegnie wodociąg w63 PE i w 90,

- sieć gazowa: w południowej części, wzdłuż granicy działek nr od 278/10 do 281/10 oraz w południowej i częściowo wschodniej części, wzdłuż granicy działki 282/10,

- sieć energetyczna: wzdłuż granicy, w południowej części działek 278/10, 279/10, 280/10, 281/10, 282/10 biegnie linia energetyczna NN.

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

1. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności oraz obszar gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy tłoczni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji wraz z prawem wjazdu ze sprzętem na działkę nr 167/10 pasem gruntu szerokości 5 metrów i długości 67 metrów od ul. Tulipanów na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

2. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci wodociągowej a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

3. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00027575/0 w skład której wchodzi działka gruntu nr 166/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.

4. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00037203/5 w skład której wchodzą między innymi działki gruntu nr 44/9 i 162/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.

Wpisy z pozycji 3 i 4 nie dotyczą przedmiotowych działek.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa działka oznaczona numerem 277/10 określona jest symbolem 48 MNU, natomiast działki oznaczone numerami 278/10, 279/10, 280/10, 281/10, 282/10 określone są symbolem 48 MNU i 49MN. 

Przeznaczenie terenu:

48 MNU ─ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Użytkowanie podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o  niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

49MN ─ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Użytkowanie podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności.

Termin i miejsce przetargu

Przetargi odbędą się 31 maja 2017 r.  w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:

przetarg na sprzedaż działki nr 277/10 o godzinie  13.00

przetarg na sprzedaż działki nr 278/10 o godzinie  13.20

przetarg na sprzedaż działki nr 279/10 o godzinie  13.40

przetarg na sprzedaż działki nr 280/10 o godzinie  14.00

przetarg na sprzedaż działki nr 281/10 o godzinie  14.20

przetarg na sprzedaż działki nr 282/10 o godzinie  14.40

─ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
─ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
─ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, za każdą działkę osobno, do dnia 25 maja 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 (w tytule przelewu należy podać numer działki). 

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

─ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,
─ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
─ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ─ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

─ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
─ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
─ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

─ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
─ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1380).
─ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
─ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
─ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
─ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
─ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 27.03.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu